Czym jest Preinkubator

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3

Preinkubator Akademicki jest integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) utworzonego w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Preinkubator powstał dzięki realizacji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu p/n „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego PPNT – Etap I”. Inwestycję sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny otrzymał nazwę AEROPOLIS. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 47 mln zł.
Obecnie AEROPOLIS zajmuje teren o powierzchni ok. 166 ha i swym zasięgiem obejmuje cztery strefy:
• S1 – obszar ok. 70 ha, teren Gminy Trzebownisko w obrębie miejscowości Jasionka i Tajęcina,
• S1-3 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Trzebownisko (Jasionka) i Gminy Głogów Małopolski (Rudna Mała),
• S2 – obszar ok. 48 ha, teren Gminy Głogów Małopolski w obrębie miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha,
• S3 – Politechnika Rzeszowska - budynek Preinkubatora Akademickiego PPNT.
 
Baza materialna Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:
• budynek Preinkubatora - zlokalizowany na terenie Kampusu Politechniki Rzeszowskiej, na działce  o powierzchni ok. 27 arów,
• powierzchnia całkowita budynku wynosi 1 050 m², powierzchnia użytkowa 997 m²,
• 14 pomieszczeń wewnątrz budynku - zaopatrzonych w niezbędne instalacje i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno – usługowe, 3 pokoje biurowe, sieć komputerowa).

Misja Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
Misja Preinkubatora Akademickiego PPN-T

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Preinkubator ma oferować kompleksowe wsparcie dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższych uczelni z regionu Podkarpacia przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych.

Główne cele powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT:
• stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej poprzez powstanie Preinkubatora, w którym przedsiębiorcy zostaną otoczeni opieką ekspertów od zarządzania, marketingu, finansów itp.,
• zintensyfikowanie współpracy między nauką i przemysłem,
• wsparcie badań stosowanych w istniejących uczelniach i instytutach,
• budowa elastycznych powiązań nauki z praktyką gospodarczą, inicjowanie kontaktów i transferu technologii,
• przełamywanie barier współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami,
• koncentracja instrumentów wsparcia przedsiębiorczości technologicznej oraz rozwoju małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej,
• koncentracja wyspecjalizowanych w działaniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych.

Dopełnieniem działań RARR związanych ze stworzeniem podstaw infrastrukturalnych i osiągnięciem założonych celów powołania Preinkubatora Akademickiego PPNT była późniejsza realizacja projektu p/n „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji” - projekt własny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
Beneficjentami Ostatecznymi niniejszego projektu był Preinkubator Akademicki PPNT oraz szkoły wyższe z województwa podkarpackiego i przedsiębiorcy, (wyłączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie otrzymywały bezpośredniego wsparcia z projektu, ale pośrednio mogły czerpać korzyści poprzez uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji), jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu.
Cel ogólny projektu:
Wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.
Cele szczegółowe projektu:
• uruchomienie działalności Preinkubatora Akademickiego przy Podkarpackim Parku Naukowo- Technologicznym,
• umożliwienie Beneficjentom – studentom ostatnich lat studiów i absolwentom szkół wyższych z regionu ulokowania swojej działalności gospodarczej w Preinkubatorze.
Główne działania w ramach projektu:
• stworzenie podstaw działalności Preinkubatora Akademickiego PPNT (opracowanie koncepcji funkcjonowania Preinkubatora),
• przygotowanie raportu z analizy potrzeb uczelni wyższych w województwie podkarpackim w zakresie współpracy środowiska naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorczości,
• wyposażenie pomieszczeń Preinkubatora,
• działania promocyjne,
• wizyty studyjne,
• szkolenia i warsztaty obejmujące zagadnienia w zakresu prawa, finansów i marketingu, innowacyjności, transferu technologii skierowane do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej,
• indywidualne usługi konsultacyjno - doradcze związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
• przygotowywanie analiz, ekspertyz,  prac badawczych na potrzeby Beneficjentów projektu,
• organizacja konkursu na najbardziej innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy,
• organizacja Targów Innowacji.
Kolejnym działaniem RARR związanym z wypełnieniem celów powołania Preinkubatora Akademickiego jest obecna realizacja projektu partnerskiego pod nazwą „Fabryka Innowacji”. Projekt skierowany jest do studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz innych osób, które mają innowacyjny pomysł lub są twórcami nowatorskiej technologii i są zainteresowane ich komercjalizacją.
„Fabryka Innowacji” oferuje kapitałowe wsparcie dla przedsiębiorczych na wdrożenie nowatorskiego pomysłu o dużym potencjale rynkowym, choć ryzykownego biznesowo, - udzielane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Liderem projektu jest Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno – Społeczne działająca wraz z czterema partnerami:
• Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR),
• Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim  (UWM)  Olsztyn,
• Polsko - Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych (PJWSTK)Warszawa,
• Politechniką Warszawską (PW).
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w pięciu regionach Polski: Podkarpacie, Warmia i Mazury, Pomorskie, Śląsk, Polska Centralna, działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
Budżet „Fabryki Innowacji” wynosi ponad 19 mln zł.
Okres realizacji: 01.07.2009 do 30.06.2012
Jest to jedyna tego rodzaju inicjatywa realizowana w woj. podkarpackim.

Projekt oferuje wsparcie, realizowane w dwóch etapach:
- I etap: preinkubacja (wsparcie na etapie preinkubacji może wynieść do 200 tys. zł).
W trakcie preinkubacji zostaną przeprowadzone badania rynku, analizy i wyceny niezbędne do tego, aby z pomysłu stworzyć firmę. Proces preinkubacji to poszukiwanie, selekcja i ocena pomysłu wspólnie z Pomysłodawcą. Obejmuje budowę zespołu, zbadanie kompetencji jego członków, uzgodnienie wstępnych warunków przyjęcia do struktur inkubatora, przygotowanie opisu projektu pod ocenę Komitetu Sterującego (KS). "Fabryka Innowacji" w okresie preinkubacji zapewnia pomysłodawcom wsparcie i szkolenia w zakresie:
•    regulacji prawnych (m.in. ochrona praw autorskich, patenty, analiza pomysłu),
•    zgodności z obowiązującym prawem,
•    informacji finansowo – księgowej,
•    fachowego doradztwa biznesowego – m.in. biznes planowania,
•    wyceny przedsięwzięć,
•    zasady funkcjonowania, badania rynku,
•    marketingu produktowego i PR spółki,
•    zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
•    zasad wyceny kapitałowej,
•    rekrutacji personelu,
•    doradztwa technicznego w zakresie analiz technicznych, ekspertyz, testów prototypów,
•    wsparcia w zakresie wprowadzania nowej technologii na rynek,
•    poszukiwania inwestorów,
•    budowy kanałów sprzedaży.
- II etap: dokapitalizowanie nowoutworzonej firmy.
Etap wejścia kapitałowego to utworzenie, wspólnie z Pomysłodawcą, niezależnej osoby prawnej (spółki prawa handlowego) przez wyodrębnienie ze struktur inkubatora podmiotu wraz zapleczem (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne). Po założeniu firmy zostanie ona dofinansowana kwotą do 200.000 EURO. Pomysłodawca, obejmie w niej udziały. Od tej chwili firma rozpocznie swoją działalność.

W wyniku działań wspierających powracanie i rozwój innowacyjności firm w Preinkubatorze Akademickim PPNT do tej pory znalazło swoja siedzibę 22 firmy, z czego 11 wyszło z Preinkubatora a 11 nadal pozostaje i rozwija swoja działalność.

Realizacja powyższych projektów i podejmowanych do tej pory inicjatyw wpisuje się w Misję PPNT jaką jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. Jednakże, aby w pełni móc zrealizować postawiane sobie cele konieczna jest kontynuacja dotychczasowych działań i podejmowanie nowych inicjatyw. Podstawą do powyższego jest posiadanie odpowiedniej bazy materialnej – zaplecza infrastrukturalnego. Obecnie powierzchnia, jaką dysponuje Preinkubator jest o wiele za mała w stosunku do potrzeb wsparcia oczekiwanego przez nowoutworzone innowacyjne firmy. Rozbudowa Preinkubatora Akademickiego PPNT pozwoliłaby w pełni wykorzystać jego korzystną lokalizację na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej oraz nawiązaną dotychczasową współpracę z uczelniami wyższymi. Najlepszym źródłem generowania innowacji są uczelnie wyższe. W środowisku akademicko- naukowym rodzą się pomysły, które są innowacjami lub mogą być źródłem innowacji. Skłonność do praktycznej realizacji opracowanych rozwiązań, może stanowić punkt wyjścia do utworzenia własnej innowacyjnej firmy. Innowacyjne przedsiębiorstwa tworzą innowacyjną gospodarkę, a ta jest warunkiem szybkiego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności. Konkurencyjność jest sprawą kluczową w warunkach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, a Preinkubator jest ogniwem łączącym wiedzę z praktyką gospodarczą.

Prev Next

Startup warsztat - Kreatywny Piątek, 01 lipca 2016 w Rzeszowie, Preinkubator Akademicki PPN-T.

22.06.2016
„ROZWIĄŻ PROBLEM W JEDNĄ GODZINĘ - METODA DESIGN STUDIO”.

Startup Barcamp Rzeszów, 18 czerwca 2016 – zapraszamy!

13.06.2016
Jesteś startupowcem? A może masz pomysł na produkt lub usługę? Chcesz skonsultować z ekspertami...

To już drugie Śniadanie startupowe zrealizowane w ramach projektu „Platformy startowe TechnoparkBiznesHub”.

13.06.2016
W piątek - 10 czerwca - w budynku Preinkubatora Akademickiego PPN-T odbyło się kolejne Śniadanie...

Zapraszamy na śniadanie startupowe - 10 czerwca 2016 - w Preinkubatorze Akademickim PPN-T

07.06.2016
Jesteś starupowcem? A może masz ochotę porozmawiać z innymi o swoim pomyśle na biznes? Chcesz...

Beneficjenci Preinkubatora

Obecnie w Preinkubatorze Akademickim PPN-T działa:

  • 11 firm,
  • 1 laboratorium,
Prev Next

Dokumenty do pobrania

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty:

Preinkubator Akademicki działa w oparciu o następujące dokumenty: